30

اقامتگاه بوم گردی کومه نزدیک جنگلهای انجیلی بوده و با چشم انداز دریا ، جنگل و کوه ، خاطره فراموش نشدنی ای را برای شما رقم خواهد زد.

کلبه های جنگلی کومه در ابتدای جنگلهای انجیلی قراردارد.

واقع در خلیل شهر ، نزدیک بهشهر / استان مازندران